Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – pri návrate dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 3 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia + ospravedlnenie mail: riaditel@ms-sulekova.sk alebo písomné Ospravedlnenie neprítomnosti dieťa
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavené rodičom – pri návrate dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast + ospravedlnenie mail: riaditel@ms-sulekova.sk alebo písomné Ospravedlnenie neprítomnosti dieťa
  • Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – pri návrate dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť

Ospravedlnenie dlhšej neprítomnosti príp. prerušenie dochádzky dieťaťa v MŠ je potrebné bezodkladne nahlásiť  MŠ – mail: riaditel@ms-sulekova.sk