Oznámenie o prjímaní detí

Oznámenie o prjímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Šulekova č.35, 811 03 Bratislava 1 pre školský rok 2022/2023

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 do Materskej školy, Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1 uskutoční od 2. mája 2022 do 11. mája 2022.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

 • osobne od 02. mája 2022 do 11. mája 2022 v pracovných dňoch v čase od 11.00h do 13.00h v kancelárii riaditeľky – preberá riaditeľka alebo zástupkyňa materskej školy, alebo
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom odoslaním naskenovaného dokumentu.

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má materská škola právo získavať a spracúvať osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého
  pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa bydliska a druh pobytu zákonných zástupcov,
 • kontakt na účely komunikácie.Rodičom/zákonným zástupcom je prístupné tlačivo žiadosti na našej webovej stránke v sekcii tlačivá, alebo tu:
  Tlačivo žiadosti na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:

 1. prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, strvalým bydliskom v spádovej oblasti materskej školy (Bartókova, Drotárska cesta (1-45, 2-82), Francúzskych partizánov, Haydnova, Holubyho, Hriňovská, Korabinského, Mozartova, Mudroňova (od č. 82), Na baránka, Na Hrebienku, Na stráni, Prvosienková, Rubinsteinova, Sklenárska, Srnčia, Stará vinárska, Šafranová, Šulekova, Zrínskeho)
 2. spravidla deti vo veku od troch rokov (ktoré dosiahnu vek 3 roky a viac k 31. augustu 2022).

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Šulekova 35, Bratislava, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prijaté deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 opredčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ, Šulekova 35, Bratislava aj v školskom roku 2022/2023,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá
  plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie
  základné časti odevu, obuje sa ),
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity.Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2022.

Oznámenie Mestskej časti:
MC BA oznámenie o príjímaní detí na predprimárne vzdelávanie 2022/2023.pdf


V Bratislave 21. marca 2022
Mgr. Zuzana Danišková riaditeľka materskej školy

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že v zmysle platnej legislatívy a v nadväznosti na rozhodnutie zriaďovateľa, bude počas letných prázdnin v mesiaci júl 2022 prerušená prevádzka materskej školy, Šulekova 35, Bratislava.
Zároveň vás žiadame, aby ste nahlásili svoj záujem / nezáujem o materskú školu počas mesiaca august.
Ďakujeme