Tvorivé vianočné dielničky – zrušené

Vzhľadom na momentálnu situáciu vyskytujúcej sa  chrípky a ďalších  respiračných ochorení, zvýšenej chorobnosti detí,  vám oznamujeme, že tvorivé vianočné dielničky detí a rodičov  budú zrušené. Ďakujeme za pochopenie.

Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v materskej škole – oznam vedúcej školskej jedálne Školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nezabezpečuje špeciálnu diétnu stravu. Ak sa dieťa nemôže zo zdravotných dôvodov stravovať v školskej jedálni na základe potvrdenia odborného lekára, rodič nahlási túto skutočnosť riaditeľke a vedúcej ŠJ. Následne prinesie potvrdenie od odborného lekára a stravu môže svojmu dieťaťu donášať, resp. zabezpečovať cez […]

Riaditeľské voľno

Oznam pre rodičov Na základe § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, Bratislava poskytuje z prevádzkových a ekonomických dôvodov (úspora energií a najmä zníženie vykurovania na minimum súvisle […]

Ospravedlnenie neprítomnosti

Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo) predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Rodičovské združenie

8.9.2022 o 16:30 hod. sa v telocvični MŠ koná Rodičovské združenie, tešíme sa na vašu účasť.

Odhlasovanie detí zo stravy

Zmena pri odhlasovaní detí zo stravy Nová e-mailová adresa pre elektronické odhlasovanie detí zo stravy: odhlasovanie@ms-sulekova.sk Pre odhlasovanie detí zo stravy používajte UŽ IBA NOVÚ e-mailovú adresu. Pôvodná e-mailová adresa   jedalen@mssulekova.sk   je neplatná! Naskenujte si tento QR kód, alebo naň ťuknite…  

Adaptačné obdobie – info

Adaptačné obdobie pre deti v triede Kuriatka, bude prebiehať v dňoch: 5.9.2022 – 7.9. 2022 dopoludnia. Prosíme vyzdvihnite si deti najneskôr do 12:00 hod. Ďakujeme