Informácia k poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Informácia k poskytovaní dotácií
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

Prevádzka v MŠ Šulekova počas letného obdobia

Prevádzka v MŠ počas letného obdobia...

„Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin.“

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená od 2.9.2021.

Deti, ktoré nastúpia prvý raz do MŠ, prosíme v rámci adaptácie vyzdvihnúť na obed,
v čase od 11:45 do 12:00 hod.: v dňoch 2.,3. a 6.9. 2021.

„S pozdravom
riaditeľka s kolektívom MŠ“

Letná činnosť v MŠ Šulekova pre prihlásené deti

Letná činnost v MŠ pre prihlásené deti

Prevádzka MŠ Šulekova 35  v mesiaci JÚL pre prihlásené deti

Prevádzka MŠ Šulekova 35 je od 7,00 do 17,00 hod.

Príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod.
Odchod z MŠ je od 15.00 do 17.00 hod. (prípadne podľa dohovoru s pedagógom).

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy – najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti dieťaťa osobne alebo telefonicky.
Telefonický kontakt: 02/54415585 (MŠ)
Telefonický kontakt: 02/54415732 (ŠJ)
E-mail: riaditel@ms-sulekova.sk (neslúži na odhlasovanie deti)

Čo dieťa potrebuje do náhradnej MŠ v letnom období:

 • prezuvky,
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie (pre prípad znečistenia počas pobytu v MŠ),
 • rúško (bude použité iba v prípade podozrenia na Kovid19).

Všetky veci prosíme označiť menom.

Ďalej je potrebné:

 • zabezpečiť vhodný odev a obuv podľa počasia,
 • opaľovacím vodeodolným krémom si ošetruje rodič svoje dieťa doma,
 • v skrinke nesmú byť žiadne vitamínové doplnky, lieky – homeopatiká a pod.,
 • dieťa musí mať šiltovku alebo klobúk proti slnku, kompletné náhradné oblečenie, prezuvky, pyžamo,
  rodič oblieka dieťa primerane počasiu,
 • pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa a poskytnúť kontaktné údaje pre prípad potreby,
 • informovať pedagóga o užívaní liekov na alergiu,
 • nedávať deťom hodnotné veci a finančnú hotovosť,
 • osobne odovzdať dieťa pedagogickému zamestnancovi,
 • dodržiavať školský poriadok náhradnej MŠ,
 • po odovzdaní a prevzatí dieťaťa sa nezdržiavať v areáli materskej školy,
 • priniesť vyplnené tlačivo „Splnomocnenie na preberanie dieťaťa“, ak dieťa bude z MŠ preberať iná osoba
  ako zákonný zástupca, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá (netýka sa detí z MŠ Šulekova).

Prehliadka mesta vláčikom „Blaváčikom“

Prehliadka mesta vláčikom "Blaváčikom"

Rozpis podľa tried

7.6.2021 deti z tried: Kuriatka, Zajkovia
8.6.2021 deti z tried: Žabky, Mačičky
9.6.2021 deti z tried: Lienky Psíčkovia

Vláčik  bude pristavený v uvedených dňoch  pred MŠ o 9:15 hod.
Príchod detí späť do MŠ je o 11:15 hod.

Tenisová škola TOPTENIS

Tenisová škola organizuje nové kurzy minitenisu

Na základe uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19, Tenisová škola TOPTENIS organizuje
od 26.4.2021  nové kurzy minitenisu pre deti.

Po korone zase hravo naštartovať deti s Toptenisom.

Vzhľadom že sa situácia zlepšila Toptenis organizuje kurzy minitenisu opäť.
Kurzy bude viesť tenisová škola Toptenis-31 ročná tradícia V Bratislave, ktorú vedie trénerka 1.triedy s diplomom v tenise,absolventka Ftvš -Mgr.Alexandra Vyparinová ,konkrétne kurz bude viesť bývalý tréner Karin Habšudovej a Daniely Hantuchovej Miroslav Beleš tréneri TT.

Termíny 26.4.2021 -30.4.2021 a to každý deň pon.až štvrtok 1.kurz 1530-17 a 2. kurz 17-1830hod.

Maximálny počet detí na dvorec bude 6/podľa predpisov nemusia mať pri športe rúško, deti budu mať k dispozicii raketu, loptičky, naradie.Kurz bude prebiehať vonku na Ftvš na dvorcoch pod atletickou dráhou.V prípade daždu sa nahrádza tréning v piatok v tých istých hodinách.

Náplň kurzov je koordinačné zvládnutie forhandu, bekendu,voleja a koordinačné cvičenia, ktoré pomôžu deťom aj pri iných športoch, neskoršie aj hranie na malé ihrisko s mäkkou loptou.
Na konci minikurzu bude vždy otvorená hodina s riaditeľkou tenisovej školy, kde ponúkne deťom možnosť pokračovať v poobedňajších hodinách v tenisovej škole počas celého roku a taktiež poradenstvo pri výbere a kúpe tenisovej rakety, či porozpráva a možnostiach v závodnom tenise na Slovensku, čí letných campoch či zimných v Toptenise.

Tešíme sa na Vašu ratolesť…
team Toptenisu

www.toptenis.sk
+421 905 380 001

Prihlašky posielajte e-mailom do 22.4.2021
na toptenis@nextra.sk

Do prihlášky uveďte údaje:

 1. Meno a priezvisko dieťaťa
 2. Dátum narodenia dieťaťa
 3. E-mail adresu
 4. Telefón resp. mobil rodiča

  Cena kurzu 41,90 Eur /6hodin /45minutových

Úhradu realizujte na č. účtu:
SK4111000000002621013583
Do poznámky platiteľa zadajte meno dieťaťa a kurz 1-1530-17 alebo kurz 2 17-1830

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠULEKOVA č. 35, 811 03 BRATISLAVA 1 – PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy, Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1 uskutoční

od 3. mája 2021 do 12. mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

osobne od 03. mája 2021 do 12. mája 2021 v pracovných dňoch v čase od 11.00h do 13.00h v kancelárii riaditeľky – preberá riaditeľka alebo zástupkyňa materskej školy, alebo

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom, alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva na tlačive, ktoré obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov alebo miesta, kde sa obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Rodičom/zákonným zástupcom je prístupné tlačivo žiadosti na webovej stránke www.ms-sulekova.sk.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:

 • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • spravidla deti vo veku od troch rokov (ktoré dosiahnu vek 3 roky a viac k 31. augustu 2021).

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 15. júna 2021.

V Bratislave 8. apríla 2021
Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení rodičia,

už len 9 dní potrvá elektronické Sčítanie obyvateľov 2021. Na stránke www.scitanie.sk sa môžete cez počítač, mobil či tablet bezpečne a z pohodlia domova sčítať už len do 31. marca.

Ak ste sa už sčítali, ďakujeme vám. Ak so sčítaním ešte váhate, vaša mestská časť vám bude vďačná, ak to urobíte. Je to dôležitý klik pre našu spoločnú budúcnosť, pre budúcnosť Starého Mesta.

Aby sčítanie prebehlo správne, pripomíname:

 • Nezabudnite sčítať vaše deti. Sčítať ich znamená vyplniť za ne (alebo spolu s nimi) sčítací formulár. Sčítať deti neznamená len označiť vo vašom sčítacom formulári, že deti máte.
 • Sčitujú sa aj cudzinci, ktorí dlhodobo pobývajú na Slovensku – ak teda máte v rodine, medzi priateľmi či známymi niekoho takého, dajte mu o tom vedieť.
 • Sčitujú sa aj obyvatelia Starého Mesta, ktorí momentálne žijú v zahraničí. Prosím, dajte im o tom vedieť tiež.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. Preto ak sa vám narodilo dieťatko 1. januára 2021, do sčítania ho už nezapočítate. Za vášho blízkeho, ktorý skonal 31. decembra 2020 však ešte treba vyplniť sčítací formulár.
 • Ak to potrebujú, pomôžte so sčítaním Vašim blízkym, priateľom, známym, ktorí by mohli mať s vyplnením sčítacieho formulára problémy. 
 • Ak máte otázky, obráťte sa na našich kolegov z miestneho úradu, ktorí riešia Sčítanie obyvateľov 2021.  Ochotne vám pomôžu. Môžete im zavolať na tel. č. +421 2 5924 6421, alebo napísať mail na scitanie@staremesto.sk

Po uzavretí elektronického samosčítania tí, ktorým sa z akýchkoľvek príčin nepodarilo sčítať sa elektronicky, budú mať ešte možnosť sčítať sa v rámci asistovaného sčítania. Miestny úrad vytvorí niekoľko kontaktných miest, kde budú môcť s pomocou sčítacích asistentov vyplniť sčítací formulár.

O počte a rozmiestnení sčítacích kontaktných miest budeme včas informovať prostredníctvom komunikačných kanálov Starého Mesta – na oficiálnej webovej stránke staremesto.sk, na FB profile Staré Mesto – srdce Bratislavy a v bezplatnej mobilnej aplikácii SOM Staré Mesto.

Staré Mesto počíta s každým z vás.
Dajte nám vedieť, koľko vás je.

Ďakujeme.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto