Pokyny pre školský rok 2020/2021

Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe!

Prevádzka materskej školy je od 7.00 do 17.00 hod. Príchod detí je najneskôr do 8.15 hod.

Čo si dieťa prinesie pri nástupe do materskej školy

Upozornenie pre zákonných zástupcov, sprevádzajúce osoby a deti

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Podrobné informácie pre zákonných zástupcov

Tento dokument stanovuje základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.