Informácia k poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

Vyhlásenie MPSVR        Čestné vyhlásenie