Materska škola v režime "Oranžová fáza"

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

Dieťa u ktorého bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prerušilo dochádzku do materskej školy. Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (deti navštevujúce triedu ŽABKY) sa neumožní dochádzka do materskej školy (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény) Karanténa 18.11. – 28.11. 2021.

Informácia Covid 19:
Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú deti z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 

Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a dieťa alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch .
Pokiaľ rodič pošle do materskej školy dieťa, ktoré má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.