Pokyny pre vstup zákonnych zástupcov a cudzích osôb do priestorov materskej školy.

V nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu  sa upravujú pokyny pre návštevníkov, teda zákonných zástupcov detí a cudzích osôb.

Vstup do priestorov materskej školy je v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR povolený len osobám spĺňajúcim podmienku OP (očkovaný, prekonaný).

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste.

Na základe vyššie uvedeného preberanie a odovzdávanie detí bude prebiehať nasledovným spôsobom:

1.) osoby spĺňajúce podmienku OP – bez zmeny

2.) osoby nespĺňajúce podmienku OP:

* splnomocniť osobu spĺňajúcu podmienku OP na odovzdávanie a
preberanie dieťaťa, alebo

* požiadať rodičov detí spĺňajúcich niektorú z podmienok OP o pomoc pri vyzlečení/oblečení a preobutí detí rodičov nespĺňajúcich žiadnu z podmienok OP a odovzdaní ich službukonajúcej učiteľke.

Ak nie je možné zabezpečiť prebranie a odovzdanie dieťaťa ani jedným vyššie uvedeným  spôsobom, riaditeľ MŠ, vo výnimočnom prípade, zabezpečí preberanie a odovzdávanie detí tak, aby sa v spoločných priestoroch rodičia detí zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte (1).


Bratislava, 01.12.2021
Mgr. Zuzana Danišková, riaditeľka           

OZNAM - KARANTÉNA
OZNAM - KARANTÉNA