Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠULEKOVA č. 35, 811 03 BRATISLAVA 1 – PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 do Materskej školy, Šulekova č. 35, 811 03 Bratislava 1 uskutoční

od 3. mája 2021 do 12. mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva:

osobne od 03. mája 2021 do 12. mája 2021 v pracovných dňoch v čase od 11.00h do 13.00h v kancelárii riaditeľky – preberá riaditeľka alebo zástupkyňa materskej školy, alebo

 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, alebo
 • e-mailom, alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva na tlačive, ktoré obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum a miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • národnosť, štátna príslušnosť,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov,
 • adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov alebo miesta, kde sa obvykle zdržiavajú, ak sa nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Rodičom/zákonným zástupcom je prístupné tlačivo žiadosti na webovej stránke www.ms-sulekova.sk.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 59 ods. 1, 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov sa na základe písomnej žiadosti prijímajú:

 • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • spravidla deti vo veku od troch rokov (ktoré dosiahnu vek 3 roky a viac k 31. augustu 2021).

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 15. júna 2021.

V Bratislave 8. apríla 2021
Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka materskej školy