Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v materskej škole – oznam vedúcej školskej jedálne

  • Školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nezabezpečuje špeciálnu diétnu stravu.
  • Ak sa dieťa nemôže zo zdravotných dôvodov stravovať v školskej jedálni na základe potvrdenia odborného lekára, rodič nahlási túto skutočnosť riaditeľke a vedúcej ŠJ.
    Následne prinesie potvrdenie od odborného lekára a stravu môže svojmu dieťaťu donášať, resp. zabezpečovať cez spoločnosť poskytujúcu tieto služby.
    V tomto prípade rodič materskej škole uhrádza iba režijné náklady za každý deň, ktorý bolo dieťa v MŠ prítomné a nestravovalo sa.
  • V ostatných prípadoch rodič uhrádza celú stravnú jednotku a dieťa odoberá stravu vydanú školskou jedálňou.

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445