Jedáleň školy

Oznamy školskej jedálne

V zmysle VZN č. 6/2019 z 25.júna 2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadeniach školského stravovania dochádza s účinnosťou od 1.9.2019 k úprave výšky poplatku na nákup potravín na jedlo a režijný poplatok školskej jedálne pre jeden deň – „stravné“ nasledovne:

Desiata Obed Olovrant Réžia SPOLU
0,38 EUR 0,90 EUR 0,26 EUR 1,00 EUR 2,54 EUR

Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, majú poplatok za „stravné“ účtovaný vo výške 1,34 EUR/deň (dotácia štátu za každý odstravovaný deň vo výške 1,2 EUR). Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa na účet školskej jedálne šekom, bankovým prevodom (pozor, nie v hotovosti, nie vkladom na účet).

* Číslo účtu: SK5602000000002149369753
* Variabilný symbol: 20192020 (školský rok)
* Poznámka/správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu 
Všetky uvedené polia * sú povinné – nutné pre správnu identifikáciu platby

Upozornenie
Pri dlhodobej neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

Neprítomnosť dieťaťa, odhlasovanie zo stravy, je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 02/ 544 15 732, alebo 02/544 15 585 najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti, prípadne osobne alebo písomne do zošita „Odhlasovanie zo stravy“, ktorý je umiestnený na okne pri jedálni). Ak nebude dieťa do 8.00 hod odhlásené zo stravy, bude mu rátané stravné v plnej výške.

Vedúca školskej jedálne: Silvia Hullová

Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy

pripravujeme

Obsah, alebo funkcia je práve nedostupná.
Navštívte odkaz neskôr prosím…