Jedáleň školy

Oznamy školskej jedálne

V zmysle schváleného VZN č.1/2023 zo dňa 7. februára 2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, dochádza s účinnosťou od 1. marca 2023 k úprave výšky polatku na nákup potravín na jedlo a režijný poplatok pre jeden deň „stravné“ nasledovne:
DesiataObedOlovrantSPOLU
0,55 EUR1,30 EUR0,45 EUR2,30 EUR
Príspevok na réžiu ŠJ vo výške 12 EUR za mesiac sa uhrádza za každého stravníka v ŠJ. Ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ má nárok na dotáciu na stravu.
 
Dotácia sa poskytuje v sume 1,40 EUza každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti. O dotáciu je nevyhnutné požiadať písomne, na príslušnom tlačive (je pre vás k dispozícii v MŠ).  
Platba za stravné sa uhrádza mesačne – vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, na účet školskej jedálne šekom, bankovým prevodom (pozor, nie v hotovosti, nie vkladom na účet). 
 
Pre pravidelnú a včasnú úhradu odporúčame nastaviť trvalý príkaz vo vašej banke. 

* Číslo účtu: SK5602000000002149369753
* Variabilný symbol: 20232024 (školský rok)
* Poznámka/správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu 
Všetky uvedené polia * sú povinné – nutné pre správnu identifikáciu platby

Upozornenie
Pri dlhodobej neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

Neprítomnosť dieťaťa, odhlásenie zo stravy, je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy:
odhlasovanie@ms-sulekova.sk najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti dieťaťa
. Ak nebude dieťa do 8.00 hod odhlásené zo stravy, bude mu rátané stravné v plnej výške.

Vedúca školskej jedálne: Emília Sedničková

Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy vykonajte výhradne e-mailom