Jedáleň školy

Oznamy školskej jedálne

V zmysle VZN č. 6/2019 z 25.júna 2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadeniach školského stravovania dochádza s účinnosťou od 1.9.2019 k úprave výšky poplatku na nákup potravín na jedlo a režijný poplatok školskej jedálne pre jeden deň 
„stravné“ nasledovne:

DesiataObedOlovrantRéžiaSPOLU
0,38 EUR0,90 EUR0,26 EUR0,60 EUR2,14 EUR

Deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, majú poplatok za „stravné“ účtovaný vo výške 1,34 EUR/deň (dotácia štátu za každý odstravovaný deň vo výške 1,2 EUR). Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 10. dňa na účet školskej jedálne šekom, bankovým prevodom (pozor, nie v hotovosti, nie vkladom na účet).

* Číslo účtu: SK5602000000002149369753
* Variabilný symbol: 20192020 (školský rok)
* Poznámka/správa pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu 
Všetky uvedené polia * sú povinné – nutné pre správnu identifikáciu platby

Upozornenie
Pri dlhodobej neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne.

Neprítomnosť dieťaťa, odhlásenie zo stravy, je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy:
odhlasovanie@ms-sulekova.sk najneskôr do 8.00 hod v deň neprítomnosti dieťaťa
. Ak nebude dieťa do 8.00 hod odhlásené zo stravy, bude mu rátané stravné v plnej výške.

Vedúca školskej jedálne: Emília Sedničková

Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy - výhradne e-mailom