Materská škola

Šulekova 35

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť v šiestich triedach deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola

naša škola

Škola je umiestnená v blízkosti Horského parku a sídli v renovovanej jedno poschodovej budove s vlastnou kuchyňou a telocvičňou. Disponuje rozľahlým oploteným, priestranným vonkajším areálom s kĺzačkami, pieskoviskami, hojdačkami, detským a dopravným ihriskom.

Každá trieda má vlastnú šatňu, umyvárku a samostatné spálne. Chutná a vyvážená strava sa pripravuje vo vlastnej kuchyni a podávaná je v dvoch smenách vo vlastnej školskej jedálni.

Vedeli ste že?

Materská škola vznikla v roku 1984, od mája 2002 je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou.

Naše triedy

pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania.
Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach dvanásť pedagogických zamestnancov, traja prevádzkoví zamestnanci a traja zamestnanci kuchyne.

kuriatka

Mgr. Svetlana Radakovičová
Mgr. Andrea Pavliková

žabky

Mgr. Zuzana Danišková - riaď.MŠ
Bc. Gabriela Lebec

zajkovia

Katarína Chalamová
Jana Mašková

mačičky

Adriana Havranová
Janka Šuterová

psíčkovia

Monika Tomíková
Pamela Brunovská

lienky

Gabriela Wertlenová - zást.MŠ
Eva Bauerová

Základné hodnoty

naša filozofia

Výchova a vzdelávanie

Uprednostňujeme zmyslové vnímanie a učenie, na základe priamej skúsenosti.
U detí stimulujeme sociálny, emocionálny a morálny vývin, vedieme k vzájomnej úcte a zodpovednosti.

Stravovanie

Deťom podávame nutrične vyváženú stravu pripravenú v našej školskej kuchyni s využitím produktov od regionálnych dodávateľov. Dôraz kladieme na zdravú výživu.

Pohyb súčasť zdravia

Pohybové aktivity vnímame ako prostriedok upevňovania zdravia, zdravého životného štýlu, tým sa snažíme o dosiahnutie pocitu osobnej spokojnosti detí.

Príjemné prostredie

V materskej škole vytvárame priaznivú socio-emocionálnu atmosféru a pocit bezpečia. Rešpektujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

Školské projekty

združenie pri mš

Dopravné ihrisko

Priamo v areáli materskej školy sme vybudovali pre naše deti dopravné ihrisko, pre praktické a teoretické vyučovanie pre získanie vedomostí o dopravnej výchove.

Detské fitness

Fitness je vybavené jedenástimi cvičebnými strojmi pre deti predškolského veku, pre aeróbne cvičenia na rotopedoch, bežiacich pásoch a chodiacich trenažéroch.

Zdravá materská škola

Plnením cieľov a úloh chceme vytvoriť bezpečné, radostné, kľudné, stimulujúce a podnetné prostredie, podporujúce fyzické a psychické zdravie detí.

Aktivity

všestranný rozvoj

Podujatia

Spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu je účasť detí na kultúrnych, športových a prírodovedných podujatiach.

Besiedky a vystúpenia

Každoročne v decembri a v máji, organizujeme pre rodičov ako aj rodinných príslušníkov tvorivé dielne, besiedky a vystúpenia.

Exkurzie

Prostredníctvom náučných vychádzok, ponúkame radosť z aktívneho objavovania a poznávania blízkeho okolia.

Galéria školy

priestory

Materská škola ponúka deťom veľký priestor na výchovno-vzdelávacie aktivity.
Je dobre vybavená materiálno-technickými prostriedkami pre hry, zábavu, na kreatívne, umelecké a pohybové činnosti.

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.