Materská škola

Šulekova 35

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť v šiestich triedach deťom od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola

naša škola

Škola je umiestnená v blízkosti Horského parku a sídli v renovovanej jedno poschodovej budove s vlastnou kuchyňou a telocvičňou. Disponuje rozľahlým oploteným, priestranným vonkajším areálom s kĺzačkami, pieskoviskami, hojdačkami, detským a dopravným ihriskom.

Každá trieda má vlastnú šatňu, umyvárku a samostatné spálne. Chutná a vyvážená strava sa pripravuje vo vlastnej kuchyni a podávaná je v dvoch smenách vo vlastnej školskej jedálni.

Vedeli ste že?

Materská škola vznikla v roku 1984 a od mája 2002 je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou.

Naše triedy

pedagógovia

V našej materskej škole pôsobí tím kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania.
Pod vedením riaditeľky Mgr. Zuzany Daniškovej pracuje v šiestich triedach dvanásť pedagogických zamestnancov,
traja prevádzkoví zamestnanci a traja zamestnanci kuchyne.

kuriatka

Brunovská Pamela
Tomíková Monika
kuriatka@ms-sulekova.sk

žabky

Danišková Zuzana - riaditeľka MŠ
Bc. Lebec Gabriela
zabky@ms-sulekova.sk

zajkovia

Chalamová Katarína
Mašková Jana
zajkovia@ms-sulekova.sk

mačičky

Havranová Adriana
Šuterová Janka
macicky@ms-sulekova.sk

psíčkovia

Mgr. Radakovičová Svetlana
Mgr. Pavlíková Andrea
psickovia@ms-sulekova.sk

lienky

Bauerová Eva
Wertlenová Gabriela - zást.riad.MŠ
lienky@ms-sulekova.sk

Základné hodnoty

naša filozofia

Výchova a vzdelávanie

Uprednostňujeme zmyslové vnímanie a učenie, na základe priamej skúsenosti.
U detí stimulujeme sociálny, emocionálny a morálny vývin, vedieme k vzájomnej úcte a zodpovednosti.

Stravovanie

Deťom podávame nutrične vyváženú stravu pripravenú v našej školskej kuchyni s využitím produktov od regionálnych dodávateľov. Dôraz kladieme na zdravú výživu.

Pohyb súčasť zdravia

Pohybové aktivity vnímame ako prostriedok upevňovania zdravia, zdravého životného štýlu, tým sa snažíme o dosiahnutie pocitu osobnej spokojnosti detí.

Príjemné prostredie

V materskej škole vytvárame priaznivú socio-emocionálnu atmosféru a pocit bezpečia. Rešpektujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

Školské projekty

združenie pri mš

Dopravné ihrisko

Priamo v areáli materskej školy sme vybudovali pre naše deti dopravné ihrisko, pre praktické a teoretické vyučovanie pre získanie vedomostí o dopravnej výchove.

Detské fitness

Fitness je vybavené jedenástimi cvičebnými strojmi pre deti predškolského veku, pre aeróbne cvičenia na rotopedoch, bežiacich pásoch a chodiacich trenažéroch.

Zdravá materská škola

Plnením cieľov a úloh chceme vytvoriť bezpečné, radostné, kľudné, stimulujúce a podnetné prostredie, podporujúce fyzické a psychické zdravie detí.

Aktivity

všestranný rozvoj

Podujatia

Spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu je účasť detí na kultúrnych, športových a prírodovedných podujatiach.

Besiedky a vystúpenia

Každoročne v decembri a v máji, organizujeme pre rodičov ako aj rodinných príslušníkov tvorivé dielne, besiedky a vystúpenia.

Exkurzie

Prostredníctvom náučných vychádzok, ponúkame radosť z aktívneho objavovania a poznávania blízkeho okolia.

Galéria materskej školy

priestory

Materská škola ponúka deťom veľký priestor na výchovno-vzdelávacie aktivity.
Je dobre vybavená materiálno-technickými prostriedkami pre hry, zábavu, na kreatívne, umelecké a pohybové činnosti.

Webovú stránku prevádzkuje:
Rodičovské združenie MŠ Šulekova 35
IČO: 17319617 – SID 445