Projekty školy

Dopravné ihrisko

Akútny nedostatok, priam absencia dopravných ihrísk pre praktické vyučovanie a prenášanie teoretických vedomostí z oblasti dopravnej výchovy do praxe, nás viedol k v vybudovaniu dopravného ihriska priamo na školskom dvore materskej školy.

Jednoduché dopravné ihrisko spĺňa bezpečnostné a náučné požiadavky určené pre deti predškolského veku, s použitím funkčného dopravného vodorovného i zvislého značenia, vyznačujúceho pohyb detí na detských dopravných prostriedkoch po ceste.

Detské fitness

Detské fittnes je v prevádzke od 01. júna 2008, vybavené je jedenástimi cvičebnými strojmi pre deti predškolského veku. Aeróbne cvičenia na rotopedoch, bežiacich pásoch a chodiacich trenažéroch nie sú silové, ale kopírujú prirodzený detský pohyb.

Radosť z pohybu u detí utvára trvalý pozitívny vzťah k športu, schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá pohybovej aktivity a utvárajú sa základy telesnej kultúry.

Máme radi pohyb

Voľná realizácia a pokračovanie projektu „Škola podporujúca zdravie“, ktorý je zameraný na environmentálnu, prosociálnu výchovu a zdravý prechod do základnej školy. Získali sme certifikát Ministerstva Školstva a Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej Republiky a sme zaradení do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

V rámci projektu sme prijali a prezentujeme sa pod názvom „Slnečnica“. Plnením vybraných cieľov a úloh chceme vytvoriť bezpečné, radostné, kľudné, stimulujúce a podnetné prostredie, podporujúce fyzické i psychické zdravie detí. Aktivity a činnosti sú v projekte vybrané a plánované tak, aby spĺňali kritériá viacerých úloh prioritných cieľov, aby sa oba ciele navzájom prelínali, spolu súviseli a nadväzovali na seba.

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.