Projekty školy

Dopravné ihrisko

Akútny nedostatok, priam absencia dopravných ihrísk pre praktické vyučovanie a prenášanie teoretických vedomostí z oblasti dopravnej výchovy do praxe, nás viedol k v vybudovaniu dopravného ihriska priamo na školskom dvore materskej školy.

Jednoduché dopravné ihrisko spĺňa bezpečnostné a náučné požiadavky určené pre deti predškolského veku, s použitím funkčného dopravného vodorovného i zvislého značenia, vyznačujúceho pohyb detí na detských dopravných prostriedkoch po ceste.

Detské fitness

Detské fittnes je v prevádzke od 01. júna 2008, vybavené je jedenástimi cvičebnými strojmi pre deti predškolského veku. Aeróbne cvičenia na rotopedoch, bežiacich pásoch a chodiacich trenažéroch nie sú silové, ale kopírujú prirodzený detský pohyb.

Radosť z pohybu u detí utvára trvalý pozitívny vzťah k športu, schopnosť chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá pohybovej aktivity a utvárajú sa základy telesnej kultúry.

Máme radi pohyb

Voľná realizácia a pokračovanie projektu „Škola podporujúca zdravie“, ktorý je zameraný na environmentálnu, prosociálnu výchovu a zdravý prechod do základnej školy. Získali sme certifikát Ministerstva Školstva a Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej Republiky a sme zaradení do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

V rámci projektu sme prijali a prezentujeme sa pod názvom „Slnečnica“. Plnením vybraných cieľov a úloh chceme vytvoriť bezpečné, radostné, kľudné, stimulujúce a podnetné prostredie, podporujúce fyzické i psychické zdravie detí. Aktivity a činnosti sú v projekte vybrané a plánované tak, aby spĺňali kritériá viacerých úloh prioritných cieľov, aby sa oba ciele navzájom prelínali, spolu súviseli a nadväzovali na seba.