Mesačné príspevky

Mesačné príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ

VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČŇUJE ZA ČIASTOČNÚ ÚHRADU.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, prispieva zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výšku príspevku mesačne na jedno dieťa podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. určila MČ Bratislava-Staré Mesto VZN MČ č. 1/2020 z 4. februára 2020 vo výške 90 EUR na jedno dieťa.

Ak má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v MČ Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, je výška príspevku znížená o 45 EUR mesačne na jedno dieťa.

Za druhé nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma zníži o 22,50 EUR zo základnej sumy.
Za tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma zníži o 45 EUR.

Tento príspevok sa uhrádza vopred na číslo účtu:
IBAN : SK7802000000001657259257, s konkrétnym VS určeným pre každé dieťa individuálne.

Povinný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, sa neuhrádza ak dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Oznámenie

Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie, zákonný zástupca mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádza. Príspevky, ktoré boli/budú uhradené v mesiacoch, kedy  je prevádzka materskej školy prerušená, budú vrátené pri zúčtovaní na konci školského roka (jún, resp. august 2020).