Mesačné príspevky

Mesačné príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ

VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČŇUJE ZA ČIASTOČNÚ ÚHRADU.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, prispieva zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výšku príspevku mesačne na jedno dieťa podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. určila MČ Bratislava-Staré Mesto VZN MČ č. 1/2020 z 4. februára 2020 vo výške 90 EUR na jedno dieťa.

Ak má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v MČ Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, je výška príspevku znížená o 45 EUR mesačne na jedno dieťa.

Za druhé nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma zníži o 22,50 EUR zo základnej sumy.
Za tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma zníži o 45 EUR.

Tento príspevok sa uhrádza vopred na číslo účtu:
IBAN : SK7802000000001657259257, s konkrétnym VS určeným pre každé dieťa individuálne.

Povinný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, sa neuhrádza ak dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Oznámenie

Z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie, zákonný zástupca mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádza. Príspevky, ktoré boli/budú uhradené v mesiacoch, kedy  je prevádzka materskej školy prerušená, budú vrátené pri zúčtovaní na konci školského roka (jún, resp. august 2020).

!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, Bratislava zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.
!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!
Prevádzka Materskej školy Šulekova 35, zostáva naďalej od 25.01.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.