Mesačné príspevky

Mesačné príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ

VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČŇUJE ZA ČIASTOČNÚ ÚHRADU.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, prispieva zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výšku príspevku mesačne na jedno dieťa podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. určila MČ Bratislava-Staré Mesto VZN MČ č. 1/2023 zo 7. februára 2023 vo výške 90,00 EUR na jedno dieťa.

Ak má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt v MČ Bratislava-Staré Mesto k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, je výška príspevku 55,00 EUR mesačne na jedno dieťa.

Za druhé nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa čiastka zníži o 30% zo základnej výšky mesačného príspevku, t.j. na sumu 38,50 EUR.
Za tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce túto materskú školu v danom kalendárnom roku sa čiastka zníži o 50% zo základnej výšky mesačného príspevku, t.j. na sumu 27,50 EUR.

Tento príspevok sa uhrádza vopred na číslo účtu:
IBAN : SK7802000000001657259257, s konkrétnym VS určeným pre každé dieťa individuálne. VS je nemenný, obdržíte ho na začiatku školského roka od triednych učiteliek. Pre pravidelnú a včasnú úhradu odporúčame nastaviť trvalý príkaz vo vašej banke. 

Povinný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, sa neuhrádza ak dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.