Tlačivá pre komunikáciu s MŠ

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá pre komunikáciu s materskou školou.
Tlačivá sú pravidelne aktualizované.

Ochorenie COVID 19 a s ním súvisiaca mimoriadna pandemická situácia

Za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí v MŠ, rodič predkladá tlačivo “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
v prípade, ak bola dochádzka do MŠ prerušená na viac ako 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Tlačivá súvisiace so školským poriadkom

D – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Šulekova
E – Zápisný lístok na stravu v školskej jedálni
F – Splnomocnenie na preberanie dieťaťa zo školského zariadenia