Tlačivá pre komunikáciu s MŠ

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá pre komunikáciu s materskou školou.
Tlačivá sú pravidelne aktualizované.

Tlačivá súvisiace so školským poriadkom

D – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Šulekova
E – Zápisný lístok na stravu v školskej jedálni
F – Splnomocnenie na preberanie dieťaťa zo školského zariadenia