Tvorivé vianočné dielničky – zrušené

Vzhľadom na momentálnu situáciu vyskytujúcej sa  chrípky a ďalších  respiračných ochorení, zvýšenej chorobnosti detí,  vám oznamujeme, že tvorivé vianočné dielničky detí a rodičov  budú zrušené. Ďakujeme za pochopenie.

Stravovanie v materskej škole

Stravovanie v materskej škole – oznam vedúcej školskej jedálne Školská jedáleň z prevádzkových dôvodov nezabezpečuje špeciálnu diétnu stravu. Ak sa dieťa nemôže zo zdravotných dôvodov stravovať v školskej jedálni na základe potvrdenia odborného lekára, rodič nahlási túto skutočnosť riaditeľke a vedúcej ŠJ. Následne prinesie potvrdenie od odborného lekára a stravu môže svojmu dieťaťu donášať, resp. zabezpečovať cez […]

Riaditeľské voľno

Oznam pre rodičov Na základe § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Šulekova 35, Bratislava poskytuje z prevádzkových a ekonomických dôvodov (úspora energií a najmä zníženie vykurovania na minimum súvisle […]

Rodičovské združenie

8.9.2022 o 16:30 hod. sa v telocvični MŠ koná Rodičovské združenie, tešíme sa na vašu účasť.